Sunday, May 10, 2009

6 ยุทธศาสตร์อุคมคติเพ้อฝันทางสังคมรากหญ้า ปี 51 หลังวิกฤตทางการเงิน

6 ยุทธศาสตร์อุคมคติเพ้อฝันทางสังคมรากหญ้า ปี 51 หลังวิกฤตทางการเงิน

ไม่น่าเชื่อว่าการพัฒนาประเทศจะเดินหลงทางหรือ ไม่เป็นไปเพื่อฟื้นหรือกระตุ้นพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไปในประเทศ  แต่กับมุ่งงบประมาณไปทางด้านอุดมคติทางสังคมเพียงอย่างเดียว


ถ้าดูงบด้านสังคมรากหญ้า จะมีงบรวมกันถึง 58.6 % หรือ เป็นเงิน 973,227.1 ล้านบาท เกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ขณะที่อะไรคือลำดับความสำคัญเร่งด่วนของประเทศในขณะนี้ไม่ได้รับความสำคัญ เช่น  การฟื้นและพัฒาการเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไปที่ขาดกำลังซื้อขายของไม่ได้ 
ได้ถูกลดงบประมาณ หรือ แม้แต่งบด้านความมั่นคงแก้ปัญหา 3 จังหวัด ภาคใต้ ก็ไม่มากมายอะไร ที่จะสะท้อนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่กลายเป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ

ดูได้จากยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ด้วยงบประมาณ 1,660,000 ล้านบาท ที่แยกแยะให้เห็นสัดส่วนได้ต่อไปนี้
1.การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี มีคุณธรรม และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้
  563,262 ล้านบาท หรือ 33.9 %
2.การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้
  59,833.3 ล้านบาท หรือ 3.6 % 
3.การเพิ่มขีดควาสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  1,828,750.5  ล้านบาท หรือ 11 % 
4.การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
  50,744.3 ล้านบาท หรือ 3.1 %
5.การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
  409,965.1 ล้านบาท หรือ 24.7 % 
6.การรักษาความมั่นคงของชาติและความสุขของสังคม
  216,690.3 ล้านบาท หรือ 13.2 % 

ถ้าดูงบด้านสังคมรากหญ้า จะมีงบรวมกันถึง 58.6 % หรือ เป็นเงิน 973,227.1 ล้านบาท ขณะที่อะไรคือลำดับความสำคัญของประเทศไม่ได้รับความสำคัญ ประชาชนทั่วไปจะเป็นอย่างไร งบประมาณควรให้ลำดับความสำคัญเร่งด่วนในเรื่องปากท้องของประชาชนทั่วไปและคืนความสงบมาสู่ประเทศไทย ...

....สนช ต้องพิจารณางบประมาณอย่างรอบครอบครับ  รัฐบาลนี้อยู่แค่อีกไม่กี่เดือนกลายเป็นกอบงบประมาณเหมือนมีเจตนาแอบแฝงหลังหมดวาระพิเศษนี้

Post a Comment