Saturday, March 27, 2010

ทัศนภาพธุรกิจอนาคต 3 โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ


เรื่ิองราวของทัศนภาพธุรกิจอนาคต ได้นำเสนอมา 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นทัศนภาพการสื่อสาร  ตอนที่ 2 เป็นทัศนภาพด้าน บิ๊กไอเดียธุรกิจ แล้วและกำลังงวดเข้ามาครับ เพราะตอนนี้เป็นตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลง ทัศนภาพธุรกิจอนาคต(3)