Sunday, March 18, 2012

สิ่งที่เป็นสาระสำคัญตอนนี้ ...ของธุรกิจ


เรื่องราวตอนนี้ เป็นข้อเขียนที่ลงให้กับ นสพ. Global Business สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ ของ Gary Hamel เล่มล่าสุด "What Matters Now: How to Win in a World of Relentless Change, Ferocious Competition, and Unstoppable Innovation" 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  
email: drdanait@gmail.com