Thursday, November 26, 2009

มิติใหม่การจัดการกลยุทธ ด้วย BSC & KPIs โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ช่วงของปลายปีในแต่ละปี ผู้เขียนจะได้รับเชิญค่อนข้างมากให้ไปจัดทำในส่วนของการสร้างวิสัยทัศน์ และภารกิจองค์กร การวิเคราะห์ทัศนภาพ(Scenario Analysis) การวางแผนกลยุทธธุรกิจ(Strategic Planning) การใช้กลยุทธ BSC & KPIs มาจัดทำแผนกลยุทธ การสร้างKPIs วัดผลงาน ฯลฯ
สิ่งที่ธุรกิจสนใจและอยากรู้มาก ๆ ว่าผู้เขียนสอนอะไรให้กับธุรกิจ เนื่องจากผู้เขียนไม่เคยให้ไฟล์ Power point แต่ให้รูปแบบอื่นจึงไม่ปรากฎสู่สายตาธุรกิจ

ขณะเดียวกันหากนำเอกสารมาเขียนบนBlog ก็มักจะมีการก๊อปนำไป ที่เวบต่าง ๆ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่อยากเผยแพร่ความรู้(แต่เป็นเจตนาอย่างอื่นของเวบนั้น ๆ) หรือมีการนำรูปไปPostประกอบก็เกิดปัญหาทำนองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นจนถึงระดับที่ทำให้ นำ Power point สามารถมาจัดทำเป็น Clip VDO ได้ นั่นก็หมายความว่า..ถึงเวลาที่ผู้เขียนจะเผยแพร่ Power point การสอนหรือการบรรยายได้ ซึ่งดีกว่าการ เผยแพร่ในรูปเอกสาร Word แล้วแปลงเป็น pdf ไฟล์ ซึ่งทำอยู่และ Share ให้ทุกท่านเสมอมา

Clip VDO มิติใหม่การจัดการเชิงกลยุทธ นี้ ได้เสนอสิ่งใหม่ ๆ หลายเรื่องบนฐานความรู้ ของ Strategic Management , Balanced Scorecard และ KPIs & KPI Scoring ที่ผู้เขียนพัฒนาจากสถานการณ์จริงของธุรกิจต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
(ชื่อบริษัท ในเอกสารใส่เพราะจัดให้กับบริษัทนั้น ๆ ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนอกจากการเผยแพร่ทางวิชาการ) ซึ่งต้องขอขอบคุณ และ ให้เกียรติกับ Kapland & Norton ผู้ที่คิดเรื่อง Balanced Scorecard และนักคิดทางกลยุทธท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ด้วย