Tuesday, May 17, 2011

Global Middle Class : ชนชั้นกลางระดับโลก


เคยบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงการตลาดในโลกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรื่อง  "ชนชั้นกลางระดับโลก (Global Middle Class)" และคิดว่าได้นำเรื่องนี้มาใส่ใน บล็อกเรียบร้อย ปรากฎว่าค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอ จึงนำมาใส่เสียเลยครับThe Global Middle Class