Thursday, September 25, 2014

การฝึกปฏิบัติ ของประธานหลักสูตร มสด. ที่เข้าโครงการฝึกอบรม "ศิลปะของการใช้กลยุทธ"


                   ในโครงการฝึกอบรม ศิลปะของการใช้กลยุทธ ได้เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อสามารถนำกลยุทธไปสู่การปฏิบัติได้ จึงจัดให้มีการฝึกปฏิบัติในเรื่อง Work-based learning และ Business Model


                 

             


             


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081

Wednesday, September 24, 2014

"ศิลปะของการใช้กลยุทธ์ (The Art of Strategy)"

               การบรรยายหลักสูตรศิลปะการใช้กลยุทธ ให้กับประธานหลักสูตร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 7-8 ส.ค.57  ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด.
                                             *ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081

ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด

 ผู้เขียนได้ชี้ประเด็นในการนำการวิจัยมาใช้ในธุรกิจ โดยเฉพาะ "การวิจัยตลาด"

อ่านได้เลยครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081