Monday, December 14, 2009

SWOT Analysis & Making Scenario Planning

SWOT Analysis and Making Scenario Planning เป็นหัวข้อที่ผู้เขียนไปบรรยายมาไม่นานนัก แต่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อธุรกิจ และน่าสนใจทั้ง 2 เรื่อง
แล้วจะมาเล่าให้ฟังต่ิอว่าสนุกและสำคัญอย่างไรครับ