Thursday, September 25, 2014

การฝึกปฏิบัติ ของประธานหลักสูตร มสด. ที่เข้าโครงการฝึกอบรม "ศิลปะของการใช้กลยุทธ"


                   ในโครงการฝึกอบรม ศิลปะของการใช้กลยุทธ ได้เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อสามารถนำกลยุทธไปสู่การปฏิบัติได้ จึงจัดให้มีการฝึกปฏิบัติในเรื่อง Work-based learning และ Business Model


                 

             


             


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081