Sunday, October 20, 2013

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ : เส้นทางสู่อนาคตด้วย CBL


              ได้เล่าเรื่องราวของธุรกิจอัญมณี โดยเฉพาะของบริษัทคนไทยที่ไปเติบโตและขยายธุรกิจไปทั่วโลก  และเมื่อผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปช่วยแปล DNA ของบริษัท ไปสู่การปฏิบัติด้วยวิธีการใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครเริ่มและนำมาใช้ในธุรกิจใดมาก่อน

              ผลได้ น่าสนใจและเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับธุรกิจไทยที่ต้องการออกไปต่อสู้ในเวที่โลกซึ่งมีการแข่งขันอย่างรุนแรงครับ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
  นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า