Wednesday, October 31, 2012

CSR 2.0 แนวคิดใหม่ของ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ


       เรื่องราว ทางการตลาดที่น่าสนใจ เรื่องหนึ่งคือ CSR แต่ปัจจุบันกำลังมีแนวโน้มใหม่คือ CSR 2.0 ลองอ่านดูครับว่าแนวคิดเป็นอย่างไร จะใช้กับธุรกิจในเมืองไทยได้หรือไม่

               ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com