Thursday, October 8, 2009

ตอบคำถามด้าน BSC & KPIs โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

การจ้ดทำโมเดลธุรกิจ

เรียน อาจารย์ ดร.ดนัย เทียนพุฒ
ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีที่อาจารย์ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยปี 2552
ผมได้อ่านหนังสือ ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ (KPIs) และ การประเมิณองค์กรแบบสมดุล (BSC) ภาคที่ 2 แล้ว
แต่ยังไม่สามารถจัดทำโมเดลธุรกิจระดับฝ่ายได้ จึงขอถามคำถามดังนี้
1. การจัดทำโมเดลธุรกิจระดับฝ่าย จะต้องนำภารกิจของฝ่าย มาเขียน B-Model ของระดับฝ่าย หรือ B-Model ของระดับธุรกิจมาใช้กับระดับฝ่ายได้เลยครับ?
2. จากข้อ 1 หากไม่สามารถยก B-Model ของระดับธุรกิจมาใช้กับระดับฝ่ายได้ KPIs Lists และ Impact KPIs จะได้มาจาก KPIs ระดับธุรกิจ หรือ ระดับฝ่าย?
3. จากรูปที่ 25 หน้า 84 การจัดทำโมเดลธุรกิจระดับธุรกิจและระดับฝ่าย ระหว่างโมเดลธุรกิจระดับธุรกิจและระดับฝ่ายมีลูกศรโค้งๆเชื่อมต่อกันและระบุว่า 1 สามารถนำมาใช้ได้เลย หรือ 2 มีความสัมพันธ์กันในล้กษณะเป็นส่วนย่อย อาจารย์ หมายถึง KRA หรือ Strategic Hypothesis หรือ KPIs ครับ?
4. หากองค์กรมีภารกิจทั้งหมด 6 ข้อ และ มีฝ่ายทั้งหมด 7 ฝ่าย เมื่อจัดทำโมเดลธุรกิจระดับธุรกิจและระดับฝ่ายจะได้ B-Model ระดับธุรกิจ 6 โมเดล และ B-Model ระดับฝ่าย 7 โมเดล ใช่หรือไม่ครับ?
5. จากข้อ 4 หากในแต่ละโมเดลมี KRA อย่างน้อย 4 ข้อ นั่นหมายความว่าเราจะต้องมี KPIs รวมไม่ต่ำกว่า (6+7)x4 = 52 ตัวใช่หรือไม่ครับ? เยอะเกินไปหรือเปล่าครับ?
6. อาจารย์พอจะมีตัวอย่างแบบครบสมบูรณ์ของหน้า 103 ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ตั้งแต่ภารกิจองค์กร ลงมาถึง Personal KPIs หรือไม่ครับ?
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
ด้วยความนับถือ
ปิยบุตร โศภิณเวทยา


Subject: Re: การจ้ดทำโมเดลธุรกิจ

คุณปิยบุตร

ขอบคุณครับที่แสดงความยินดี
1โดยหลักการใช้ได้เลย ถ้าฝ่ายงานมีภารกิจตรงกับภารกิจองค์กร แต่อาจจะขาดด้านบริหาร การเงิน การลงทุนที่ไม่มีในภารกิจ
2.ถ้าไม่มีไปคิดที่ฝ่ายงานนั้นครับ
3. ในกรณีที่ใช้ได้ก็ใช้ทั้งหมด แต่กรณีที่กระจายลงมาแล้วใช้ไม่ได้ ระดับฝ่ายอาจจะใช้ สมมติฐานทางกลยุทธและ KPIs ขององค์กรเป็นแนวทาง
4.ถูกต้องครับแต่ที่เพิ่มคือ รวมโมเดลธุรกิจระดับภารกิจ ใน สมมติฐานทางกลยุทธเป็น 1 Strategy Map และ รวม KPIs ระดับภารกิจ เป็น Corporate KPIs
5. KPIs ระดับองค์กร ควรอยู่ที่ ถ้า 4 ภารกิจ 16-24 ตัว ถ้า 6ภารกิจ รวมแล้วพยายามให้เท่ากับ 16-24 เพราะจะมีซ้ำกัน

6.ปัจจุบันผมปรับเวอร์ชั่นใหม่ จึงไม่มีตัวอย่างแบบที่ขอมาแต่ดูเวอร์ชั่นใหม่ได้ที่

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

Saturday, October 3, 2009

แจกฟรี!!! หนังสือ Marketing KPIs : ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด


แจกฟรี !!! หนังสือ ดัชนีวััดองค์กรที่มุ่งการตลาด (Marketing KPIs) ราคาเล่มละ 215 บาท
โดยเสียเพียงค่าส่งเล่มละ 30 บาท

เวลาเริ่ม: 1 ตุลาคม 2009 เวลา 1:00 น.
เวลาสิ้นสุด:31 ตุลาคม 2009 เวลา 0:00 น.
สถานที่:โครงการ Human Capital
ถนน:Phaholyothin 24 Yak 4-1 Jatujak
เมือง:Bangkok, Thailand 10900


วิธีการ
-โอนเงิน 30 บาทเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 730-2-25675-0
ในนามคณะบุคคลโครงการฮิวแมนแคปปิตอล
-ส่งใบ pay in พร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งมาที่
FAX 029301133 หรือ email:DrDanaiT@gmail.com


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ