Thursday, December 18, 2008

ดร.ดนัย เทียนพุฒ :BSC & KPIs สำคัญอย่างไรต่อการบริหารการศึกษา

ดร.ดนัย เทียนพุฒ บรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. ในหัวข้อเรื่อง "BSC & KPIs สำคัญอย่างไรต่อการบริหารการศึกษา"
วันที่ 18 ธ.ค.51 ณ.ห้องประชุมสารนิเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มก.

ประเด็นหลัก ๆ ที่บรรยาย คือ
1.ควรมีการใช้ BSC & KPIs  ในสถาบันการศึกษา หรือไม่ อย่างไร
2.BSC & KPIs ถ้าใช้ในสถาบันการศึกษาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับองค์กรเอกชนไหม?
3. ทำใ ห้  Stakehoders เห็นคุณค่าของ BSC & KPIs ไ ด้ไหม
ในประเด็นแรกใน VDO คงมีคำตอบยืนยันว่าทำได้อย่างแน่นอน โดยไม่ต้องมีข้อกังขาใด ๆ
ประเด็นที่สอง ถ้าจะใช้ BSC & KPIs ในสถาบันการศึกษา จะต้องมีความเข้าใจใน 2 ส่วน
   ส่วนแรก ผู้นำองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ผอ.  อธิการ President หรือ CEO ขององค์กร ต้องเข้าใจ BSC ทั้ง
4 Generations อย่างดี
   ส่วนที่สอง ความยากในการทำคือ การแปลสิ่งที่เป็นนามธรรม ไปสู่การปฎิบัติ นั่นคือเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ   สิ่งที่สำคัญต่อมาเป็นการนำสิ่งที่เป็นกลยุทธไปสู๋แผนปฎิบัติการ  และ การสื่อสารเรื่องกลยุทธชองผู้นำองค์กร  สุดท้ายคือการวัดกลยุทธด้วย KPIs
ประเ ด็นสุดท้ายคือ Stakehoders  จะเห็นคุณค่าของ BSC & KPIs ไ หม ในทัศนะผม
      หุ้นส่วนแรกคือรัฐบาล คนให้เงินเขาสนใจแน่ว่า เงินที่เขาให้ไปนั้นใช้อย่างคุ้มค่าไหม จึงสนใจว่าทำกลยุทธได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ ภารกิจหรือไม่ ส่วนบรรดา องค์กร ประเภท "ส" ไม่ว่าจะเป็น สกอ. สพฐ. สตง. สน.งบประมาณ  สมศ. พวก นี้ต้องการรายงานเชิงเอกสารเพื่ีอสร้างผลงานของตนเองจึงสร้างงานให้สถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามคงต้องทำ เพราะมันเป็นโซ่ตรวนที่ผูกรัดด้วยกฎหมาย
        จริง ๆ แล้วเราต้องประเมินตัวเอง ว่ามีคุณภาพในระดับใดแข่งได้หรือไม่ใช่ให้ใครมาบอกว่าเรามีคุณภาพหรือไม่จากเอกสาร ซึ่งทั้งโลกแล้ว มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ดีที่สุด อยู่ 2 ประเทศเท่านั้นคือสิงคโปร์ และ ฟินแลนด์ คุณภาพที่ดีไม่ได้อยู่ที่ต้องมีใ ครมาประเมิน แต่อยู่ที่ การมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาแ ละรู้ว่า "จะต้องพัฒนาที่่ตรงไหนเ ชื่อ เ ถ อะครับมีใครรู้ดีที่สุดได้เท่าตัวเรา"
  หุ้นส่วนที่สอน คือ ชุมชน ก็คงสนใจบ้างถ้าเขาให้เงิน และ เขาเป็นทรัพยากรทางการศึกษา แต่อาจไม่ได้มองหรือให้น้ำหนักเท่ากับการทำมาหากินของเขา
  หุ้นส่วนที่สามคือผู้ใช้ บัณฑิต หรือ นักเรียน เขาไม่มานั่งสนใจ กลยุทธสถาบันการศึกษา  หรอกครับ เขาสนใจว่า เด็กที่จบมาทำงานให้เขาได้ไหม เ ก่ง ไ หม  พัฒนาได้หรือไม่  อาจจะสนใจด้านคุณธรรมจริยธรรมบ้าง
   หุ้นส่วนสุดท้าย ผู้ปกครองและนักเรียนหรือ นศ. ยิ่งไม่สนใจอะไรที่เกี่ยวกับกลยุทธของสถาบันการศึกษาหรอกครับ เพราะ เขาสนใจว่าลูกเขาจะเรียนจบไหม มีงานทำที่ดีหรือเปล่า
    หลักการStakehoders นั้นเป็นแบบฝรั่งลอกเขามาก็ยังนี้ละครับการศึกษาบ้านเรา
ยืนยัน ครับถ้าตัวสถาบันการศึกษาเอง ต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ และ BSC & KPIs ใช้ได้อย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่อวกลยุทธองค์กร

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนทฺ์

โทร 029301133