Monday, April 26, 2010

ทัศนภาพธุรกิจอนาคต (ตอนจบ) โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

DrDanai Thieanphutเรื่องราวของ Business scenario ได้ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายซึ่งเป็นตอนจบของเรื่องนี้
ผู้เขียนได้สรุปให้เห็นทัศนภาพ ทั้ง 4 ไว้ด้วย สามารถอ่านได้ครับ

Tuesday, April 6, 2010

การตลาดการเมืองของประเทศไทย โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

การเมืองไทยมีการเปลี่ยงแปลงในทางที่ไร้วิถีแห่งอารยะ ใครนึกจะเรียกร้องอะไรก็ตั้ง Mob ข้างถนนสร้างความเดือดร้อน เป็นความสับสนวุ่นวายที่ Kotler เรียกว่า Chaotics

ลองมาดูทรรศนะผู้เขียนมอง "การตลาดการเมืองของประเทศไทย" อย่างไร
และทำไมถึงเป็น การตลาดการเมืองแนวใหม่ของไทย