Sunday, August 3, 2008

Balanced Scorecard & Key Performance Indicators Update Version 2008

ดร.ดนัย เทียนพุฒ


การจัดการกลุทธแนวใหม่ (New Strategic Management) ที่ผู้เขียนบรรยายและให้คำปรึกษากับธุรกิจในขณะนี้ ได้ปรับ การจัดการกลยุทธแบบเดิมที่เน้น (1) การวางแผน (2) การนำไปปฏิบัติ และ(3) การควบคุม
สิ่งที่เป็นความใหม่และแตกต่างจากที่มีการสอน หรือให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดการกลยุทธ การวางแผนกลยุทธ การใช้ Balanced Scorecard & Key Performance Indicators และ New Ocean Strategy มาใช้ได้อย่างลงตัวคือ
1.การปรับแนวคิดใหม่ของกลยุทธโดยการจัดวาง" The New Strategic Thinking Concept"
โดยการเปลี่ยนใหม่ในเรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่มากกว่าการจัดทำ เพียง SWOT /TOWS Analysis จาก 5 Forces Model และ การจัดทำวิเคราะห์องค์กร เท่านั้น เช่น
-การจัดทำ 2x2 Scenario Matrix ที่ได้มาจากการทำ Scenario Analysis
-การจัดทำ Strategy Gap
2.New Tools & Systems in Corporate Planning
-การบูรณาการ The Execution Premium ในส่วนของระดับกลยุทธเข้ามาใช้อย่างครบวงจร
Balanced Scorecard Version 2008สิ่งที่ควรคิดใหม่และน่าจะใช้
ได้อย่างลงตัวซึ่งทำให้เกิดกลยุทธใหม่ ที่เป็น "Strategic Innovation"
3. การนำกลยุทธไปสู่การปฏิบัติ ในวิธีการที่จะได้ทั้ง
-Strategy Maps
-Corporate KPIs
-Strategy Communication
-Strategy Implementation
4.ระบบ Corporate Performance Scorecard
-Department & Personal KPIs
-Performance Range
-KPIs Scoring

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ