Tuesday, April 6, 2010

การตลาดการเมืองของประเทศไทย โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

การเมืองไทยมีการเปลี่ยงแปลงในทางที่ไร้วิถีแห่งอารยะ ใครนึกจะเรียกร้องอะไรก็ตั้ง Mob ข้างถนนสร้างความเดือดร้อน เป็นความสับสนวุ่นวายที่ Kotler เรียกว่า Chaotics

ลองมาดูทรรศนะผู้เขียนมอง "การตลาดการเมืองของประเทศไทย" อย่างไร
และทำไมถึงเป็น การตลาดการเมืองแนวใหม่ของไทย