ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ (On Strategy)
1.Strategic Roadmapดร.ดนัย เทียนพุฒ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com


Post a Comment