Sunday, April 20, 2014

รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธแนวใหม่
    มีผู้สนใจสอบถามและอยากอ่านเนื่องจากรุปอ่านไม่ชัด ผมเลยนำ pdf ไฟล์ มาให้อ่านกันครับ

    *

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081
Post a Comment