Thursday, March 20, 2014

กลยุทธรับมือจากช่วงเติบโตไปสู่ช่วงเวลาตกต่ำ

              ธุรกิจจะรับมือด้วยกลยุทธอะไร ในช่วงเวลาเศรษฐกิจตกต่ำ..........

                                     ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081
Post a Comment