Thursday, June 10, 2010

MBO & KPIs (2) By Dr.Danai Thieanphut

  ปกติเรามักจะพบในธุรกิจว่า การจัดวางหรือ กำหนดทิศทางองค์กร (Corporate Direction) หรือ ที่เราพูดกันในเรื่องของวิสัยทัศน์(Vision) นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ

>รูปแบบแรกที่นิยมทำกัน และทำมานานมากคือ การกำหนดเป้าหมาย (Goal)  หรือ อาจพูดได้ว่าเป็น จุดหมายปลายทางที่ไกลแต่สามารถบรรลุถึงได้
  บริํษัทที่นิยมใช้รูปแบบนี้ในการทำหนดทิศทางองค์กร มักจะเป็นบริษัทครอบครัว  บริษัทแบบ Traditional Corporation  และบริษัทด้านการขาย หรือเติบโตมาจากการทำการขายเป็นหลักมาก่อน จึงให้ความสำคัญกับการ "ตั้งเป้าการขาย (Goal Setting)"
> SMART GOAL (Smart ---> Specific , Measurable, Attainable,  Relevant, Time-Bound)
   ซึ่งนำมาใช้เป็นหลักยึดในการกำหนดเป้าหมาย หรือบอกว่าเป้าหมายที่เขียนไว้นั้นอยู่ในโดเมนขององค์กรหรือไม่

เมื่อวันที่ 14- 15  พ.ค.53 ที่พัทยา ผู้เขียนได้ไปทำ Workshop กับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อจัดทำ "Corporate Business Goal)"
สิ่งที่ผู้เขียนบรรยายนำการสัมมนาฝึกปฏิบัติคือ
1.สรุปภาพทั้งหมดที่ MD.ของบริษัทต้องการเห็น เช่น
  -ทุกคนต้องรู้เป้าหมายองค์กร
  -ต้องการเห็นการขายข้ามผลิตภัณฑ์
  -อยากให้เป็น "Practical Goals" อย่าไปหลงกับมายา เช่นตัวชี้วัด
  -ผู้บริหารต้อง "ขับเคลื่อน" สิ่งที่เป็น "เป้าหมายเชิงปฏิบัติ" ไปสู่ความสำเร็จ
2.ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงและบทเรียนจากองค์กรที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะตัวอย่างของ Apple
3.ให้แนวคิดเชื่อมโยงระหว่าง เป้าหมาย และ ภารกิจ
หลังจากนั้นทำฝึกปฏิบัติแรก "สร้าง SMART ---> Corporate Business Goal ผ่าน Commitment"
(ยังมีต่อ)

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ
Post a Comment