Wednesday, January 6, 2010

Social Volunteer : จิตอาสา จิตสาธารณะ การตลาด(แผ่) บารมี โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

เรื่องของจิตอาสา จิตสาธารณะ การตลาดเพื่อสังคม ผู้เขียนเรียก ว่า "การตลาด(แผ่)บารมี (Charismatic Marketing)" ในไต้หวันประสบความสำเร็จสูงมาก เมืองไทยยังแค่เด็กอนุบาล .. อ่านตัวอย่างของ TZU CHI FOUNDATION ได้ครับเป็น กรณีศึกษาที่น่าสนใจแต่ต้องมีปรัชญาด้านพุทธศาสนาที่มั่นคง ว่าแ่นแท้ของหลักศาสนาพุทธคืออะไร และอะไรคือการเข้าถึงแก่นธรรมดังกล่าว


Post a Comment