Saturday, March 3, 2012

การวางพื้นที่กลยุทธของ Tesco Lotus
หลังจากที่สัญญาว่าจะเล่าเรื่องราวของกลยุทธ ให้มันส์ เลยขอเริ่มจาก "เทสโก้ โลตัส"  ถือเป็นห้างต่างชาติในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จสูงรายหนึ่ง

"การวางพื้นที่กลยุทธของเทสโก้ โลตัส"  อ่านข้อเขียนได้ครับ พร้อมรูปประกอบ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  
email: drdanait@gmail.com


Post a Comment