Monday, November 2, 2009

คิดเรื่องทัศนภาพ-Scenario Thinking By Dr.Danai Thieanphut

เรื่องราวของ "ทัศนภาพ (Scenario)" เป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากขึ้นในปัจจุบันแต่ความชัดเจนในเรื่องนี้มีไม่มากนักหรือ ในเมืองไทยเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานนัก
ผู้เขียนจึงโดดเข้ามาทำหน้าที่นี้ให้ความชัดเจนและสอนให้ธุรกิจได้รู้จักเครื่องมือทางกลยุทธที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่ง...อ่านได้ครับ
Post a Comment