Tuesday, November 24, 2009

การสร้างวิสัยทัศน์และภารกิจโปรแกรม 2วันครึ่ง ที่พัทยา

วันที่ 14-15 พ.ย.52 ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปจัดการอบรมฝึกปฎิบัตืให้กับผู้บริหารบริษัท
Krungthai Panich Insurance Co.,Ltd. ซึ่งไปร่วมกิจกรรมกัน 2 วันครึ่งโดย
เริ่มจากการศึกษาองค์กร เพื่พอนำไปสู็่การสรุปคุณค่าในปัจจุบันขององค์กร

แล้งจึงมาจัดทำทั้ง Scenarios analysis การวิเคราะห์อีกหลายเครื่องมือ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จนกระทั้ง นำไปสู่การสรุป SWOT เราไม่ได้ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ แต่ใช้เป็นการสรุป ทำให้มีผลที่แตกต่าง

หลังจากนั้นได้ประมวลผลการวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้าง Vision & Mission Statement รวมถึง Core Values ขององค์กร

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนทฺ์

โทร 029301133
Post a Comment